http://draaiorgelmaastricht.nl/

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Aug 31, 2017 — VLADA REPUBLIKE HRVATSKE. 2076. Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), ... Zakona o osnovici plaće u javnim službama Vlada Republike Hrvatske donijela novu Odluku o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.108,84 kune bruto i primjenjuje se od 1. travnja 2009. godine, počevši s plaćom za ... ODLUKA O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA I O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA, ("Narodne novine", broj 118/17), 305.003. Zakon o osnovici plaće u javnim službama pročišćeni tekst zakona. ... osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Dec 4, 2017 — Ova osnovica je za službenike i namještenike u javnim službama uvedena s Odlukom o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini ... Nov 1, 2017 — ODLUKU. O ISPLATI MATRIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA I O VISINI OSNOVICE. ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA. I. Materijalna prava i druge ... Jun 10, 2020 — Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih i javnih službenika i namještenika potpisali su Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za ... Nov 10, 2021 — da je Vlada RH 29. prosinca 2016. donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u iznosu od 5.211,02 kn bruto s ... Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), te u vezi sa ... ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za izračun plaća ... Zakonom o plaćama u javnim službama u članku 8. propisani su dodaci za ... visina jubilarnih nagrada određuje se od osnovice koja iznosi 1.800,00 kn,. Ugovorne strane suglasne su da se osnovicu za izračun plaća u javnim službama povećava kako slijedi: - osnovica za izračun plaća u javnim službama za 2007. Dec 5, 2017 — U skladu s tim, osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđena je u točki II. citirane Odluke, u visini od 5.421,54 kuna bruto, s tim da ... Jul 3, 2020 — Prema Zakonu o osnovici plaće u javnim službama, osnovica plaće u javnim ... Odluku u visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, ... Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, a temeljem kojeg Dodatka su se suglasili o zamrzavanju osnovice za izračun plaća iz 2008. u visini ... U pogledu sklapanja Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim ... donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama ... Feb 4, 2021 — UPUTE VEZANO UZ ISPLATU RAZLIKE ZA OSNOVICU PLAĆE U 2016./2017. ... Dodatka Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama. sklopili su Sporazum o visini osnovice za izračun plaće iz kojeg je proizlazilo da će osnovica za izračun plaća rasti za 6 % godišnje u 2007.g., 2008.g. i 2009. Nov 22, 2019 — utvrđuje se posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske. Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“,. Jan 7, 2021 — Kako je sve počelo? Dana 23.11.2006. godine između Vlade RH i sindikata javnih službi sklopljen je Sporazum o osnovici za plaće u javnim ... Jul 3, 2020 — Prema Zakonu o osnovici plaće u javnim službama, osnovica plaće u javnim ... Odluku u visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, ... koje se primjenjuje Zakon o plaćama službenika u javnim službama (u daljnjem ... Za način donošenja odluka o štrajku te za druga pitanja štrajka koja nisu ... ... sastanka otvoreno i pitanje visine osnovice za izračun plaće u javnim službama. ... Vlada i sindikati javnog sektora započeli su pregovore o novom ... REQUIRED: Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i ... radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama;. Feb 5, 2021 — Druga izmjena odnosi se na stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama ... Ovime smo zaštitili visinu osnovice za izračun plaće u ovoj ... Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama JLP(R)S utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a ako nije utvrđena kolektivnim ... Aug 31, 2017 — Vlada Republike Hrvatske na danas održanoj sjednici donijela je odluke o visini osnovice za obraćun plaće u javnim službama i o pokretnju ... 1.6. Osnovice za obračun plaća u državnim i javnim službama za 2010. g. Osnovica. Propis. Državni službenici i namještenici. 5.108,84 kn. Odluka o visini ... Feb 22, 2021 — U tom kontekstu, izmijenjena je visina osnovice za obračun plaće zaposlenika u javnim službama za koju je dogovoreno da će u naredno ... Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, ... i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 118/2017); Odluka o ... Nov 17, 2020 — Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama sklopljenog dana 26.10.2011. ugovoreno je da će osnovica za obračun ... Nov 28, 2019 — Tako je na sjednici Vlade 29. prosinca 2016. donesena odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama kojom je osnovica plaće od ... 27/01 i 39/09) – u daljnjem tekstu Zakon o plaćama i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine. Nov 6, 2019 — Radnik zaposlen u Zavodu ima pravo na plaću najmanje u visini plaće ... Zakonom o plaćama u javnim službama („Narodne novine“ broj 27/01) i ... Dec 1, 2017 — Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama objavljena je u Narodnim ... će prilikom utvrđivanja osnovice za obračun plaće zaposlenom u ... (2) Podatke o visini prosječne netoplaće u Bosni i Hercegovini objavljuje Agencija za. Aug 30, 2017 — Uvrštenjem u sutrašnju sjednicu Vlade točke Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, za pretpostavit je da ... Aug 31, 2017 — Na sjednici Vlade RH održanoj 31. kolovoza 2017. donesena je Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Osnovica za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke sukladna je visini osnovice za obračun plaće u javnim službama određenom temeljem Odluke Vlade RH, ... U slučajevima kada nije zaposlena niti jedna osoba do predaje projektnog ... u javnim službama i/ili odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim ...
Bing Google